Visie en missie

ONTDEK JE KRACHT

MISSIE

Onze activiteiten worden geleid door professionele en ervaren therapeuten, coaches en welzijnswerkers. We vinden het belangrijk dat er een wetenschappelijke onderbouwing is van de concrete oefeningen. Daartoe hanteren we kenniskaders rond neurologie, psychologie, psychosociaal onderzoek, muziektherapie, en werken we samen met diverse disciplines in de bestaande hulpverlening en scholen.

Het aanbod staat open voor particulieren die zich uit eigen beweging wensen in te schrijven of mensen die doorverwezen worden door de huisarts, zorgleerkracht op school, CLB, DGG, CAW of andere bron. De programma's zijn conceptueel preventief maar kunnen ook aangeboden worden in het kader van nazorg, bv. na een psychiatrische opname of na detentie.

Specifiek voor scholen en andere organisaties hebben wij ook de mogelijkheid om studiedagen invulling te geven (bv. voor leerkrachten) en verzorgen we vormingsdagen of -activiteiten voor klasgroepen en teams.

Het poorthuis biedt vnl. groepsactiviteiten aan voor jongeren en volwassenen, specifiek gericht op het versterken van de draagkracht. Dit doen we door middel van werkvormen met muziek, andere expressievormen en lichaamswerk die erop gericht zijn

  • inzicht te verwerven in je eigen gevoelswereld
  • de verbinding met je lichaam te herstellen
  • je keuzemogelijkheden om om te gaan met wat op je af komt te vergroten
  • handvaten te geven om in je dagelijks leven meer tot rust te komen en sterker op je benen te staan.


We verbinden er ons toe een laagdrempelig aanbod te doen voor

  • mensen die preventief willen werken aan hun kwetsbaarheid, zodat deze niet verder verglijdt in een psychiatrische problematiek
  • mensen die op zoek zijn naar innerlijke versterking
  • mensen die zich meer willen kunnen ontspannen en op die manier meer zullen aankunnen

VISIE

Je lichaam is een belangrijke sleutel tot zelfbewustzijn. Alles wat je meemaakt wordt opgeslagen in je lichaam. Uit diverse onderzoeken blijkt dat bewustwording van je emoties en er goed mee kunnen omgaan een gunstig effect heeft op je algemene gezondheid[1]. Het blijkt een belangrijke factor te zijn, naast de psychosociale context, bij de ontwikkeling van ziekte. Het is verbluffend hoe eenvoudig en snel je met lichaamsgerichte technieken bij de kern van de emotie komt. Deze technieken kunnen therapeutisch aangewend worden maar ook preventief: versterkend (“empowerment”), aardend, gericht op meer bewustwording van je lichaam en bijgevolg van jezelf. Oefeningen kunnen in groep worden aangeboden en individueel.


[1] VERHAEGHE, P., Intimiteit, De Bezige Bij, Amsterdam, 2018

We gaan ervanuit dat iedereen over krachtbronnen beschikt die soms verborgen zijn maar opnieuw kunnen aangeboord worden.

In Het Poorthuis werken we vanuit respect voor elke mens, hoe die zich ook toont. We willen op een authentieke manier onderzoeken waar jij mee bezig bent en wat je tot bij Het Poorthuis brengt.

Onze begeleiding is gebaseerd op technieken uit de analytisch georiënteerde muziektherapie en uit de lichaamsgerichte therapie van Wilhelm Reich, een tijdgenoot van Sigmund Freud, uiteraard getoetst aan hedendaags onderzoek en nieuwe wetenschappelijke inzichten (Alexander Löwen, Nick Totton, Wibe Veenbaas, Stephen Porges...).

We zijn niet gericht op het 'graven in het verleden', wel in het onderzoeken van het heden.

Muziek verbindt. Muziek is veelal de directe schakel naar de emotionele wereld. In Het Poorthuis kan muziek een medium zijn om tot gesprek te komen met elkaar, met zichzelf en inzicht te verwerven in het eigen functioneren. Diverse technieken en werkvormen uit de muziek(psycho)therapie kunnen aangewend worden om preventief inzichtelijk te werken. Dit kan in groeps-context als in idividuele context..